Этнографический музей Белорусская хатка

 

Музей-«Беларуская Хатка»

 

назва музея-«Беларуская Хатка»

назва ўстановы адукацыі- Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 8, г. Слуцка”

адрас музея- г. Слуцк, вул. Сацыялістычная, 108

профіль (у адпаведнасці з Кодэксам)- Этнаграфічны музей

сайт музея (указаць спасылку)- sch8.slutsk-vedy.gov.by

старонка музея на сайце ўстановы адукацыі – https://sch8.slutsk-vedy.gov.by/этнографический-музей-белорусская-хатка

інфармацыя аб музеі - Адметнай асаблівасцю нашага музея з’яўляецц атое, што ен  займае невялічкае памяшканне ў кабінеце этнаграфіі. Але гэта не пазбаўляе яго прывабнасці і цікавасці сярод навучэнцаў

кароткая характарыстыка музейных фондаў - Музей налічвае дастатковую колькасць экспанатаў сялянскага быту, да іх адносяцца: кросны, калаўрот , куфар, ступы, маслабойка, ліхтар, рубель, прас, замкі, часалкі, верацены, лапці…і т.д. найбольш каштоўныя музейныя прадметы -Асноўнымі накірункамі нашай дзейнасці з’яўляеца: папаўненне  фонда музеяпраз арганізацыю пашуковай  дзейнасці, устанаўленне перапіскі і, а таксама асабістых кантактаў з рознымі зацікауленымі людзьмі, меценатамі нашага краю, падтрыманне сувязі з другімі дзяржаўнымі і школьнымі музеямі

апісанне экспазіцый - Вывучаецца сабраны матэрыял, вядзецца яго ўлік ізберажэнне. Пастаянна ствараюцца новыя экспазіцыі для стацыянарных выстаў. Праводзяцца экскурсіі для навучэнцаў, настаўнікаў і гасцей школы. Музейныя матэрыялы выкарыстоўваюцца ў навучальным працэсе.

 Нашы краязнаўцы займаюцца вывучэннем гісторыізаснавання і развіцця роднага краю, жыцця людзей у розныя перыяды, працуем над стварэннем    ”Кнігі памяці”, “Летапісу гісторыі школы”.  Важлівае месца ў краязнаўчай адукацыі займае даследчая дзейнасцьнавучэнцаў, якая абуджае інтарэс да мінулага,  натхняе насамастойнасць  думак, пачуцця  адказнасці за зробленую працу, фарміруе імкненне да творчасці і здольнасці крытычнага ўспрыймання фактаў.

Музей працуе над стварэннем:

 • Каталога музейных прадметаў.
 • Праектам web – старонкі музея.
 • Перспектыўных праграм: работа па вывучэнні гісторыі раена для малодшых навучэнцаў; стварэнне клуба сяброў музея.

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспазіцыя беларускага нацыянальнага адзення утрымлівае: галаўныя ўборы жаночы і мужчынскі святковыя ўборы."Чырвоны кут" беларускай хаткі налічвае: абрус (настольнік), ручнікі, посуд (гладышы для вадкасці, для прыгатавання ежы, лямпы), лазовыя плеценыя вырабы дзе зберагліся прадукты харчавання. Экспазіцыя дамашніх прылад працы ўтрымлівае: кросны, калаўрот, прасніцы, стукала, ступы, маслабойкі, часалкі, рубель, драўляныя каўшы для вады і зерня, а таксама тканыя вырабы.

 

Фотоматериалы

развернуть

Работа школьного музея

развернуть

Работа школьного музея

Совет музея:

Безына В.А. –заведующая музея;

Логинова Л.А.  – зам. директора  по воспитательной работе;

Миклашевич А. И.- учитель белорусского языка и литературы;

Булатова Е. А. - учитель белорусского языка и литературы;

Микула С. П. –учитель начальных классов.

1.Фондовый сектор

Безына  Валентина Анатольевна – ответственный

Логинова Любовь Александровна

 

2.Сектор экскурсоводов

Ермак Ульяна -- ответственный

Бойко Анна 

Чигарова Анастасия

Лобашевский Иван

Ходорович Елизавета

Червоная Екатерина

Козловская Вероника

Ермак Ульяна

Карпович Екатерина

 

3.Сектор поисковой деятельности

Рудик Роман

Бабуревич Иван

Лучинкин Дмитрий

Рязанова Оксана

Каханович Владислав

 

4.Сектор массово—просветительской деятельности

 Бойко Анна– ответственный

 Ермак Ульяна

Жабенко Виктория

5.Сектор представителей

Классные руководители

Представители от классов (по 1 ученику)

Содержание работы (с указанием срока)

 1. Организация работы (сентябрь)
 2. 1. Утверждение Совета музея
 3. 2. Знакомство с обязанностями членов секторов
 4. 3. Планирование работы
 5. Деятельность секторов музея
 6. 1. Фондовый сектор
  1. Ведение учётной документации (на протяжении года):
   • главной инвентарной книги;
   • книги учёта научно – вспомогательных материалов;
  2. соблюдение режима хранения экспонатов (на протяжении года);
  3. работа по составлению каталогов экспонатов (на протяжении года);
  4. Составление карт, картосхем, макетов, муляжей (по необходимости);
  5. Оформление статистических данных (по необходимости);
  6. Бытовая реставрация экспонатов (по необходимости).
 7. 2. Сектор экскурсоводов
  1. Занятия по изучению методики проведения экскурсий (1 месяц)
  2. Разработка и проведение музейных уроков (1 месяц)
  3. Сбор и классификация материалов «Медио – музей» (на протяжении года)
 8. 3. Сектор поисковой работы:
  1. Организация и проведение занятий по изучению методики поиска и сбора материалов о памятниках истории и культуры, природы, их описания в полевых условиях, записей, воспоминаний, рассказов (1 раз в четверть);
  2. Продолжить работу па сбору материалов по темам:
   • «Народные умельцы нашего края» (февраль);

«Ими гордится школа» (апрель);

 1. Разработка маршрутов походов (апрель);
 2. Продолжить работу по сбору материалов старожилов нашего города (на протяжении года);
 1. 4. Сектор массово- просветительской деятельности:
  1. Разработка плана проведения выставок, лекций, экскурсий (на протяжении года);
  2. Подготовка и проведение праздников (на протяжении года);
  3. «Чернобыль – боль моей страны и моя боль» - организация и проведение встреч с ликвидаторами последствий катастрофы (апрель).
  4. Подведение итогов деятельности (май)
 2. 1. Отчёты секторов
 3. 2. Отклики и пожелания
 4. 3. Планы на следующий год

Современный период, несмотря на все наши трудности, несомненно, является периодом раскрытия многих новых тенденций в культурной жизни страны. По-новому происходит оценка исторического наследия, возрождаются ранее забытые имена и исторические события. Важная тенденция перехода от исследования и сохранения памятников культуры и природы к изучению и сохранению наследия в его целостности и многообразии.

С давних времен осознание малой Родины ассоциировалось с образами, обычаями и традициями конкретной территории. В многовековую глубину истории уходят корни, питающие и формирующие одно из наиболее глубоких чувств - чувство патриотизма.

Патриотизм сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе, подсознании человека. О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого чтят и таковым считают другие люди, прежде всего его соотечественники. Историческое значение каждого человека измеряется его заслугами перед Родиной, а человеческое достоинство - силой его патриотизма.

Человек рождается, чтобы оставить свой след на земле, чтобы память о нем жила в сердцах потомков. Как объяснить это маленькому гражданину? Как помочь ему найти свою дорогу в огромном мире? Как научить его быть благородным, заложить в его душе стремление отдавать, а не только получать? Как воспитать ребенка гражданином, патриотом своей Родины? В этом большую помощь может оказать музей школы.

Воспитание патриотизма невозможно без изучения культуры, истории и природы своей страны, оно неотделимо от знания прошлого своего народа, своего края. История - это душа и память народа, а музеи - активные хранители этой памяти. Музей школы - это центр гражданско-патриотического воспитания. Через экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми, выставки мы пропагандируем накопленный материал, активно привлекая учащихся к данной работе. Все это открывает неисчерпаемые возможности для воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою историю и ответственности перед ней.

Главное преимущество образовательно-воспитательного эффекта в деятельности школьного музея заключается в том, что ребенок выступает здесь не как потребитель продукта музейной деятельности, а как активный создатель его. Для многих ребят работа в школьном музее становится школой творчества и поиска, общественной активности и гражданственности и привлекает многогранностью способов и самореализации.

Работая в школьном музее, участвуя в поисково-исследовательской работе, организовывая встречи с интересными людьми, знакомясь с историческими фактами, ученики расширяют и углубляют свои знания, приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного поиска, учатся работать с информацией, узнают историю и проблемы своего родного края «изнутри», начинают понимать, как много сил и души вложили предки в экономику и культуру края. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и природному наследию малой Родины. В процессе этой работы формируется сознание общественного долга, дисциплины, приобретаются организаторские навыки.

Основные формы работы школьного музея:

 • пополнение фондов музея путём организации поисковой деятельности и походов школьников; налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и лицами; установление связи с другими государственными и школьными музеями;
 • изучение собранного материала, его учёт и хранение;
 • создание и хранение экспозиций, стационарных и передвижных выставок;
 • проведение экскурсий для учащихся и учителей, родителей,ветеранов, работников предприятий и учреждений;
 • использование музейных материалов в учебном процессе.

Основные направления поисковой работы школьного музея:

История Белоруссии 20-го века - самый противоречивый и сложный период отечественной истории. В 90-х годах прошлого века советская истории была не просто переосмыслена (что естественно при смене поколений), а дискредитирована. Произошёл разрыв с прошлым поколением, поколение молодых утратило историческое чувство, осудило отцов. Но чем дальше уходят эти годы, тем более становится ясно, что из истории нельзя вычеркнуть ни одной страницы.

Основная работа краеведов связана с изучением жизнедеятельности наших горожан. Уходят в прошлое идеологические штампы и субъективные оценки современников. На смену им приходит пора объективного исторического анализа советской эпохи, выдающимися представителями которой были люди труда. В современном обществе ощущается потребность в подобных людях, мыслящих по - государственному масштабно, ставящих интересы Родины превыше всего. Герои труда относится к тому редкому типу людей, тайну которых пытается разгадать каждое новое поколение.

Кроме этого краеведы занимаются:

 • Изучением истории основания и развития родного края, жизни людей в разные периоды, созданием «Книги памяти»;
 • Сбором материалов по истории г. Слуцка и района: д.Махорты, д. Гореваха, д. Переходы …, в годы Великой Отечественной войны, изучение боевого пути ветеранов;
 • Созданием «Летописи истории школы».

Виды учебной и внеклассной работы в школьном музее:

 • обзорная экскурсия в музее;
 • тематическая экскурсия в музее;
 • обзорные и тематические лекции;
 • проведение общешкольных мероприятий, классных часов, информационных часов;
 • проведение мультимедийных уроков;
 • подготовка рефератов учащимися на основе самостоятельной работы в музее;
 • использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке.

Методика сбора материалов:

 • сотрудничество со школьными музеями г. Слуцка и музеями сельских школ, районным архивом; художественно-краеведческим музеем г. Слуцка;
 • работа с литературой по избранным направлениям;
 • встречи с родными ветеранов, старожилами;
 • анкетирование и интервьюирование горожан;
 • создание фототеки.

В фондах музея имеются различные материалы о жизни и деятельности  земляков: фотографии, письма, воспоминания, сборники воспоминаний, газетные статьи.

По военной истории собраны материалы об земляках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны (фотографии, анкетные данные, награды, письма).

Учащимися проводилось анкетирование и интервьюирование земляков-умельцев. Собраны мини-коллекции их творчества.

История школы воссоздает картину ее деятельности: основные вехи становления и развития; учителя, имеющие награды, учителя-пенсионеры; выпускники и их судьбы; юбилейные выпуски; достижения школы.

В 2006 году началась усиленная работа по реконструкции школьного музея. Было выделено новое помещение,  обновлена музейная мебель и экспозиция музея.

Важное место в краеведческом образовании занимает исследовательская работа учащихся, которая пробуждает интерес к прошлому, самостоятельность мышления, чувство ответственности за проделанную работу. Исследовательская позиция школьников способствует формированию стремления к творчеству и способности критического восприятия фактов, умения их интерпретировать. Такая работа позволит учащимся под руководством старшего наставника внести свой, пусть и небольшой, но реальный вклад в развитие региональной истории, увидеть специфику исторического, социологического и других видов исследования и, вероятно, главное - получить опыт подлинно исследовательской деятельности во всём спектре её специфики, трудностей, радостей, особенностей. Учащиеся приобретают определённый набор знаний, умений и навыков, которые пригодятся им в будущей взрослой жизни.

Выделяются следующие этапы формирования научно-исследовательских умений и навыков:

 1. Овладение навыками самостоятельной работы с научной литературой и историческими документами:
  • оформление записи воспоминаний родных ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, умельцев деревни;
  • составление простых и развёрнутых планов лекций, экскурсий;
  • освоение правил написания и оформления текстов лекций и экскурсий;
  • работа с историческими документами;
  • освоение приёмов рациональной умственной работы, систематизации, обобщения изучаемого материала;
  • работа с библиотечными каталогами, составление библиографии.
 2. Изучение проблемы, работа с документами, научной литературой; работа в залах экспозиции; написание самого текста лекции и экскурсии.
 3. Участие в проведении лекций, экскурсий,в конкурсах.

Перспективы

Музей работает над созданием:

 • Каталога музейных предметов.
 • Проекта web-странички музея.
 • Перспективных программ:
  • работа по изучению истории района для младших школьников;
  • этнографического цикла "Народный календарь"
  • клуба друзей музея;
  • для семейного досуга.

 

 

свернуть
Ещё в этом разделе